927
page-template-default,page,page-id-927,theme-stockholm,stockholm-core-2.3,woocommerce-no-js,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,,qode_grid_1300,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

AETERNAL – na NÚRIA SOTO CHECA, amb CIF 46606040J, en endavant el RESPTTO, amb domicili a Ripollet (Barcelona), al carrer Monturiol núm. 38 – A i correu electrònic aeternal-urnas@aeternal-urnas.com, és el Titular d’aquesta Web i Responsable del Tractament de Dades Personals de l’Usuari i ‘informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament UE de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informant-li que:

 

 

  1. FINALITATS I LEGIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

     

-Oferir-li una millor experiència d’USUARI a través de millores que implantarem a la interface i operativa web.

-Enviar-li comunicacions informatives i/o promocionals si vostè facilita les seves dades de contacte i de consentiment.

 

 

  1. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 

Les dades proporcionades es conservaran fins que l’USUARI sol·liciti la supressió de les seves dades. Un cop comunida per part de l’interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en els que es reculli la informació facilitada, sense que es permeti la conservació de còpies de la mencionada informació.

 

 

  1. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

 

Les seves dades únicament seran utilitzades per les finalitats abans assenyalades i no seran cedides a tercers, excepte aquelles comunicacions a les Autoritats, Organismes o Oficines de les Administracions Públiques que foren consentides per l’USUARI o persona autoritzada per ell/ella per l’adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que en resultessin preceptives o autoritzades per Llei.

 

 

  1. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

 

El RESPTTO garanteix la confidencialitat de les dades personals que figurin als seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

 

  1. EXERCICI DE DRETS

 

L’USUARI té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. L’USUARI podrà exercir els seus drets havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a l’adreça electrònica aeternal-urnas@aeternal-urnas.com. També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar la reclamació que consideri oportuna davant l’Autoritat de Control.